loading

- Vị trí: Rạch Chiếc, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
- Diện tích: 250 m2
- Công việc: quản lý dự án