loading

- Vị trí: quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Diện tích: 100 m2
- Công việc: fit-out, M-E và đồ gỗ