loading

- Vị trí: tòa nhà Maritime, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Diện tích: 350 m2
- Công việc: quản lý dự án