loading

- Vị trí: Hội An, Đà Nẵng
- Diện tích: 4.000 m2
- Công việc: quản lý dự án